گزینه های دودویی و فارکس در افغانستان

مشخصات قرارداد

مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن از قانون کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
‌تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین مشخصات قرارداد و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.
تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
[تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.]

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
‌الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
‌تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
‌الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
‌د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
‌و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
‌ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه مشخصات قرارداد فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]
تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
‌تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران مشخصات قرارداد ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و‌ دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت مشخصات قرارداد یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
‌تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
‌تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

نمونه قرارداد اجاره ون

معمولا برای سرویس های ون، نیازی به مشخصات قرارداد عقد قرارداد بین دو طرف اجاره دهنده و اجاره کننده نمی باشد.

اما بسیاری از ارگان ها و شرکت های بزرگ، برای قراردادهای رزرو ون برای طولانی مدت (8 ماه، 1سال و …) از بزرگ ترین مرجع اجاره ون با راننده در ایران (ایران ون رنتال) تقاضای عقد قرارداد دارند.

در این صفحه قرارداد بصورت متنی قرار داده شده است.همچنین می توانید فایل pdf آن را دانلود کنید.مشخصات قرارداد

قرارداد اجاره ون برای چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

  • قرارداد برای سرویس ون برای شرکتها به منظور جا به جایی کارمندان و کارگران
  • قرارداد برای سفرهای خارج از کشور (به طور مثال اجاره ون تا وان ترکیه)
  • قرارداد برای ارگان های دولتی و خصوصی مانند ایاب و ذهاب کارمندان و یا هیئات علمی
  • قرارداد بلند مدت برای تورهای شخصی بالای 2 هفته (در صورت تمایل مشتری محترم) و ون فرودگاه امام به صورت فصلی یا سالیانه به شرکت های خدمات دهنده حمل و نقل فرودگاه های کشور.

قرارداد اجاره ون بصورت متنی

ماده 1 – طرفین قرارداد

موجر/موجرین …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………………. به تاریخ تولد …………………. و با کد ملی ………………….

ساکن ………………………………………………………… به شماره تلفن همراه …………………. و شماره ثابت ………………….

مستأجر/مستأجرین …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………………. به تاریخ تولد …………………. و با کد ملی ………………….

ساکن ………………………………………………………… به شماره تلفن همراه …………………. و شماره ثابت ………………….

ماده 2_موضوع قرارداد

یک دستگاه اتومبیل از نوع ون (خودرو گروهی) از نوع …………………… مدل …………….. با سیستم …………….. به شماره ی شناسه خودرو …………………

دارای موتور ………………. به شماره شاسی ……… و به رنگ ………………. و به شماره نیروی انتظامی ……………….. ملکی موجر طبق سند ……………………. بصورت با راننده با تمام مدارک قانونی لازم

شامل گواهینامه راننده،کارت شناسایی راننده، بیمه نامه خودرو و کارت خودرو در اختیار و تصرف مستأجر/مستأجرین جهت ………………… اجاره داده شد و مستأجر/مستأجرین این موضوع را تایید

ماده 3_مدت اجاره

از تاریخ ………………. تا تاریخ ………………. به مدت ………………. از ابتداء تنظیم این سند.

ماده 4_اجاره پرداختی

میزان بهای اجاره مبلغ …………………………….. ريال برای تمامی مدت بالا از قرار روزانه / هفتگی / ماهانه …………………………..ريال که مستأجر موظف است به موجر پرداخت نماید و رسید دریافت نماید

یا به شماره حساب/کارت………………. به نام آقا/خانم………………. در شعبه بانک ………………. واریز خواهد شد.

در صورت دریافت چک تعداد …… فقره چک به شماره ……………….……………….………………. عهده بانک………………. به موجر تحویل داده شد.

شروط اجاره نامه

1-مستاجر حق واگذاری اجاره نامه را به غیر ندارد.

2-هزینه تعمیرات خودرو ون در صورت خرابی، به عهده موجر می باشد و مستاجر مسئولیتی در قبال خودرو ون ندارد.

3-مسئولیت لغو سفر بصورت روزانه/ماهیانه/سالیانه به عهده موجر می باشد و خسارت لغو سرویس بصورت توافقی بین مستاجر و موجر رد و بدل می شود.

4-تامین سوخت خودرو، پرداخت عوارض شهری و شهرداری و هزینه هایی مانند هزینه پارکینگ خودرو به عهده موجر می باشد.

5-پرداخت مواردی همچون خلافی خودرو ون (قبل از اجاره) در مدت زمان اجاره به عهده موجر است.

6-در صورت پایان زمان قرارداد، موجر و مستاجر هیچ بده بستان مالی با یکدیگر نداشته و در صورت ادامه همکاری می بایست قرارداد جدیدی بین دو طرف عقد شود.

7-کل مبلغ اجاره ون می بایست از طرف مستاجر تسویه شود و در صورت دیرکرد به ازای هر روز مستاجر موظف است مبلغ ……….. را به عنوان خسارت به موجر بپردازد.

انعقاد قرارداد پشتیبانی نرم افزار

انعقاد قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قراردادهای پشتیبانی نرم افزارهای شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان با اتکا و رعایت روح کلی نمونه قرارداد پشتیبانی ارائه شده از سوی کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، تهیه و تنظیم شده است. در این نمونه قرارداد که با مشاوره کارشناسان خبره حقوقی تنظیم شده است تلاش بر این بوده است که ضمن رعایت نکات فنی حقوقی قرارداد های پشتیبانی صرفه و صلاح طرفین قرارداد به صورت منصفانه و طرفینی رعایت گردد. از نکات بارز این نمونه قرارداد تقسیم بندی مشکلات و خطاهای نرم افزاری در گروه های مختلف و اعلام چگونگی رسیدگی به خطاها و مشکلات در چارچوب این تقسیم بندی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا